11 maj 2017

41. posiedzenie Sejmu RP

Za nami 41. dwudniowe posiedzenie Sejmu RP. W pierwszym dniu obrad przyjęliśmy 10 projektów ustaw, m.in. w zakresie terapii ratunkowej i tzw. antykoncepcji awaryjnej, włączenia celników do systemu emerytur mundurowych oraz zwiększenia ochrony zwierząt. W drugim dniu przyjęliśmy przez aklamację uchwałę w 40. rocznicę powstania Studenckiego Komitetu Solidarności w Krakowie.

W pierwszym dniu posiedzenia odbyło się drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Ponadto kontynuowaliśmy prace nad rządowymi propozycjami zmian w ustawie o finansowaniu wspólnej polityki rolnej. Pracowaliśmy także nad rządowym projektem nowelizacji ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.

Odbyło się również drugie czytanie obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Kolejnym punktem obrad było drugie czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych, który zakłada likwidację gabinetów politycznych funkcjonujących na szczeblu samorządowym przy wójtach (burmistrzach, prezydentach miast), starostach i marszałkach województwa.

Odbyło się też pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego. Sejm rozpoczął także prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt oraz Kodeksu karnego, który zakłada wzmocnienie ochrony prawnej zwierząt. W drugim dniu rozpoczęliśmy prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podjęliśmy dzisiaj zmiany w ustawie o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustawach. To ważna i kluczowa ustawa, która zakłada nabór do służby publicznej w sądownictwie na podstawie egzaminu. Podjęliśmy też decyzję o włączeniu celników do systemu emerytur mundurowych.

Kolejne 42. posiedzenie Sejmu, zaplanowano w dniach 24-26 maja.


41. posiedzenie Sejmu RP